ปรึกษาทันตแพทย์ออนไลน์  หรือ ทำนัดหมาย

เพื่อให้บริการท่านได้ด้วยความรวดเร็ว กรุณาส่งข้อมูลของท่านที่นี่ แล้วเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็ว

 

 

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

Please specify image url

ทพ. กิจจา ตั้งทางธรรม, วท.บ., ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน ครอบฟัน
Please specify image url

ทพ. ภวัคร์ ตั้งทางธรรม, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม)

– Preceptorship in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles (UCLA)

-Train the trainer, Oregon Health & Science University, Oregon (OHSU)

-Member of the International team for Implantology (ITI)

– Member of International Congress of Oral Implantologist (ICOI)

– Affiliate member of the American Dental Association (ADA)

ADA american dental affiliate member chiang mai dentist clinic International congress of oral implantologist chiang mai dentist cliniciti_logo
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม
Please specify image url

ทพญ.สายอิสรา ชัยดรุณ, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม)

– Preceptorship in Advanced Implantology, University of California, Los Angeles (UCLA)

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม
Please specify image url

ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร, ท.บ.

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Master of Medical Science in Oral Pathology of the Univesity of Shefield, UK

– Certificated of Thai Board (Oral Pathology)

ตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
Please specify image url

ทพญ.ดร.วรกัญญา บูรณพัฒนา, ท.บ., PhD.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

– Oral Biology,  Department of Oral Health Sciences, University of Washington, USA

พิเคราะห์โรคช่องปาก, ระบบบดเคี้ยว ขากรรไกร และใบหน้า
Please specify image url

ทพญ. วิภาพร กุยยกานนท์, ท.บ., วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รักษาคลองรากฟัน

Please specify image url

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ, ท.บ., วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รักษาคลองรากฟัน
Please specify image url

ทพ.ดร.วรัตม์ ลีลาพรพิสิฐ, ท.บ., วท.ม., Phd.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– Phd of Dentistry in Endodontics, University of Manchester, UK

รักษาคลองรากฟัน
Please specify image url

ทพญ. กนกกร สุรพงษ์จินดา, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ประกาศนียบัตรความชำนาญทางด้านวิทยาเอนโดดอนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รักษาคลองรากฟัน
Please specify image url

ทพ.ปรัชญา ลุนทา, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน ครอบฟัน
Please specify image url

ทพญ.วรัญญา ญาณสาร, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน ครอบฟัน
Please specify image url

ทพ.ลภณ มุทธาพงศ์, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน ครอบฟัน
Please specify image url

ทพญ.นัสวีน ตอแก, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ฟัน ฟันปลอม สะพานฟัน ครอบฟัน
Please specify image url

ทพญ.ธัญวรัตน์ ยามสุข, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รักษาโรคเหงือก ผ่าตัดเหงือก
Please specify image url

ทพญ.วิจิตรา รัตนกุล, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ประกาศนียบัตรความชำนาญทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าฟันคุด
Please specify image url

ทพญ.ศิวกร รัตนกุณฑี, ทบ., วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

ศัลยกรรมช่องปาก และใบหน้า
Please specify image url

ทพญ.วรรณวิภา สุรินทร์, ทบ., วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

ศัลยกรรมช่องปาก และใบหน้า
Please specify image url

ทพ.นิธิ แก้วมณีนวล, ทบ., วทม.สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสร์มหาบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล

ศัลยกรรมช่องปาก และใบหน้า
Please specify image url

ทพญ.ชโลบล ฉัตรชัยวงศ์, ทบ., วทม. ทันตกรรมสำหรับเด็ก

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– วิทยาศาสร์มหาบัณฑิต สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์จัดฟัน

Please specify image url

ทพ.ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพญ.ธนัฏฐา เจริญใจ, ท.บ.,วท.ม.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพญ. ศิวาพร สัจเดว์, ทบ., วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขาจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

– วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขาจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพญ.ธนวรรณ วณิชย์วิสุทธิ์ชัย, ทบ., วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขาจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

– วุฒิบัตรความชำนาญเฉพาะทางสาขาจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน
Please specify image url

ทพญ.รุ่งรวี ไกรสิริเดช, ทบ., วท.ม. ทันตกรรมจัดฟัน, วท.ม. ทันตกรรมสำหรับเด็ก

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก
Please specify image url

ทพ.ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก, ทบ., วท.ม. ทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันได้จากเว็บไซต์ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าจัดฟันที่ กิจจาคลินิกทันตกรรมได้รับการรักษาจากทันตแพทย์จัดฟันโดยตรง

ทันตแพทย์ทั่วไป

Please specify image url

ทพญ. ปุณยนุช ตันทนานนท์, ท.บ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพญ.นันทรัตน์ สุธีรทัตต์, ทบ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพญ.ปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์, ทบ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ทั่วไป
Please specify image url

ทพญ.ฐิตาพร ไชยศึก, ทบ.

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์ทั่วไป

 

This post is also available in: อังกฤษ