มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนา สุจริต กิจจาทันตคลินิก จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่ จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ในการผู้ร้องเรียนสามารถทำการร้องเรียนได้ ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ที่ [email protected]

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการรักษา ผู้ป่วยจะได้รับใบประเมินคุณภาพและการบริการ ผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อร้องเรียนภายหลัง ผู้ป่วยสามารถติดต่อคลินิคได้โดยผ่านทาง อีเมลล์หรือทางโทรศัพท์ โดยผู้จัดการจะทำหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและดำเนินการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ภายหลังจากที่ผู้จัดการร้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ป่วยร้องขอให้มีการตอบกลับ

This post is also available in: อังกฤษ