Permalink to การบูรณะฟัน ที่สูญเสียไป

การบูรณะฟัน ที่สูญเสียไป

การบูรณะช่องฟันที่หายไป

ปรับเปลี่ยนรอยยิ้มจากการสบฟัน เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง 
ทันตกรรมทางด้านใส่ฟันจะช่วยในเรื่องของฟันที่สูญหายหรือฟันที่แตกหัก โดยที่ทันตแพทย์จะตรวจดูสาเหตุของฟันที่หายไปเพื่อทำการรักษาได้ถูกช่องทาง และช่วยแก้ไขในส่วนนั้น

ผลที่ได้รับจากการทำฟันทดแทนฟันที่หายไป 
ฟันที่หายไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในช่องปาก การทำฟันขึ้นทดแทนอาจจะช่วยในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• ป้องกันไม่ให้สูญเสียฟันเพิ่ม
• ป้องกันความเสียหายของเนื้อเยื่อภายในช่องปาก เช่น การลดลงของมวลกระดูก
• ป้องกันปัญหาโรคเหงือกที่อาจเกิดจากฟันผุในฟันที่ยังเหลืออยู่ เนื่องจากการทำความสะอาดที่อาจทำได้ไม่ทั่วถึง
• เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม
• ช่วยปรับพฤติกรรมการทานอาหารให้ดีขึ้น
• ช่วยในเรื่องการพูด สนทนา
• ป้องกันให้หน้าไม่หย่อนคล้อย เนื่องจากสาเหตุของการไม่มีฟัน

ประเภทของการทำฟันทดแทนฟันที่หายไป
ซึ่งวิธีการรักษาสามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้
การทำสะพานฟัน จะเป็นการทำครอบฟันอย่างน้อย 3 ซี่เชื่อมติดกัน แล้วใส่ฟันไปบริเวณช่องที่อยู่ระหว่างฟันที่ดี
การทำรากเทียม เป็นการทำรากฟันเทียมขึ้นมาแทนที่ โดยสามารถบูรณะด้วยครอบฟัน สะพานฟันหรือฟันปลอม
ถอดได้
การทำฟันปลอมถอดได้ สามารถใช้แทนที่ได้เช่นกันโดยสามารถทำเป็นฐานอะคลิลิคหรือโลหะก็ได้

การทำสะพานฟัน

Dental Bridge     การทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่นิยมใช้แทนที่ในฟันธรรมชาติที่หายไปโดยจะแทนที่บริเวณฟันที่มีฟันธรรมชาติอยู่ 2 ซี่ระหว่างช่องว่างของฟัน เนื่องจากการทำสะพานฟันจะใช้ฟัน
ธรรมชาติ 2 ซี่นั้นเป็นฟันหลักในการยึดติดสะพานฟัน

การทำสะพานฟันจะใกล้เคียงกับการครอบฟัน ซึ่งทำด้วยพอร์ซเลน, โลหะผสม หรือทั้ง 2 ชนิดผสมกันซึ่งการทำด้วยเซรามิกก็จะช่วยให้ฟันดูสวยเป็นธรรมชาติมากขึ้น

Author Info

Dr.Golf